REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HPL-DIRECT.COM

(dalej „Regulamin”)

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.hpl-direct.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaż prowadzi Kronospan HPL Sp z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec. 

2. Sprzedawca realizuje dostawy w ramach prowadzonego Sklepu, dla których miejscem dostawy jest wskazane miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sklep prowadzi w szczególności sprzedaż płyt MPB.

4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi drogą elektroniczną polegające na: prowadzeniu konta w Sklepie, umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie i dokonania zakupu produktów na podstawie zawartej umowy sprzedaży.

5. Do korzystania ze Sklepu, w szczególności poprzez przeglądanie produktów znajdujących się w Sklepie oraz składanie zamówień w Sklepie, potrzebne są:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: Microsoft Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub nowszej, Chrome w wersji 60.0 lub nowszej

b) Konto poczty elektronicznej (e-mail).

6. Treść strony internetowej http://www.hpl-direct.com i jej wszystkich podstron nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu oraz jej podstronach były wolne od uchybień oraz błędów. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, cen towarów znajdujących się w sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Wskazane wyżej zmiany oraz warunki akcji promocyjnych nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie tych zmian i warunków akcji promocyjnych.

7. Wszystkie dostawy towarów oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są realizowane na podstawie Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

8. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.hpl-direct.com/;

b) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Kronospan HPL Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000206028, NIP 872-22-01-077, REGON 691784934, kapitał zakładowy 600.200,00 PLN, rachunek bankowy na potrzeby zamówień internetowych: PKO Bank Polski S.A.  22 1020 2791 0000 7202 0303 8239 /PLN/;                    

c) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mającą zdolność prawną,

d) Konsumencie – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

e) Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781 t.j.);

f) Przedsiębiorcy uprzywilejowanym – należy przez to rozumieć  osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

g) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

h) Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 t.j. z późn. zm.);

i) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 123 t.j. z późn. zm.).

 

II. Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Zamówienie może złożyć tylko osoba zarejestrowana w Sklepie.

2. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować Regulamin Sklepu i Politykę Prywatności.

3. W trakcie rejestracji w Sklepie Klient podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedawcy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

4. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie przez Sprzedawcę konta Klienta w Sklepie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą skutecznej rejestracji przez Klienta.

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez zarejestrowanego Klienta w każdym czasie i bez podawania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:         sale@hpl-direct.com.

6. Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie ze Sklepu są dobrowolne i nieodpłatne.

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie logowanie odbywa się każdorazowo poprzez użycie danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

8. Administratorem danych osobowych wskazanych przez Klientów celem korzystania z niniejszej strony internetowej jest Kronospan HPL Sp. z o.o z siedzibą w Mielcu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206028, NIP:872-22-01-077, REGON: 691784934(dalej „Administrator”).

9. Na potrzeby kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, Administrator podaje następujące dane do korespondencji: Kronospan HPL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec lub/i adres e-mail: sale@hpl-direct.com

10. Udostępniane przez Klienta dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przede wszystkim w celu świadczenia usług na podstawie zawartej drogą elektroniczną umowy z Klientem, a prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

11. Dodatkowo, w sytuacjach, w których przetwarzanie danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, będzie dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Klientów celem marketingu usług własnych. Podstawą prawną dla takich działań jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

12. W każdym innym przypadku dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w innych celach wyłącznie po uzyskaniu każdorazowo odrębnej oraz dobrowolnej zgody Klienta.

13. Przetwarzanie danych osobowych podejmowane jest celem realizacji usług świadczonych przez Administratora, takich jak realizacja umowy oraz sprzedaż produktów, jak również w tych przypadkach, kiedy przetwarzanie tych danych niezbędne jest do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, szczególnie dla celów tzw. marketingu bezpośredniego świadczonych usług oraz oferowanych produktów albo w innych celach, na które wyrazi zgodę Klient, jeżeli zgoda ta będzie wymagana przez obowiązujące przepisy prawa. W szczególności zgoda ta dotyczyć może otrzymywania korespondencji oraz informacji handlowych na temat świadczonych usług oraz produktów własnych Administratora, a także współpracujących z Administratorem partnerów handlowych – przesyłanych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

14. Dane osobowe Klienta mogą być ujawnione uprawnionym na podstawie szczególnych przepisów prawa podmiotom, a także pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi w zakresie zleconych usług oraz na podstawie zawartych z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

15. Klient, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora, prawo do sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Klientowi, który uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klientowi przysługuje również prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

16. Podanie danych osobowych na etapie rejestracji konta bądź korzystania z usług w ramach Sklepu ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest ono niezbędne do zarejestrowania konta lub korzystania z tych usług świadczonych przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.

17. Klient może w każdej chwili odwołać wszelkie zgody udzielone Administratorowi dotyczące przetwarzania danych osobowych bądź przesyłania informacji handlowych.

18. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń po usunięciu konta bądź, w przypadku działań marketingowych, do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane związane z fakturą/ rachunkiem dokumentującym dokonane zakupy przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

19. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora w związku z działaniem Sklepu znajdują się pod adresem: www.hpl-direct.com

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „Informacje”.

2. Po zarejestrowaniu, Klient może korzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu, w szczególności dodawać produkty do koszyka i przeglądać je, składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu oraz monitorować status swojego zamówienia.

3. Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zarejestrowanym Klientem z ważnych przyczyn z zachowaniem 7 (słownie:  siedmio) dniowego okresu wypowiedzenia, w szczególności z powodu zmiany obowiązującego prawa: działań Klienta, które mogą zostać uznane za szkodliwe dla Sprzedawcy; rażącego naruszenia postanowień Regulaminu lub warunków zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Sprzedawcy w szczególności za pośrednictwem adresu e-mail: sale@hpl-direct.com. Zgłoszenia będą rozpatrywane w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

5. Klient nie powinien udostępniać loginu i hasła do swojego konta w Sklepie osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Klient nie zabezpieczył należycie loginu i hasła przed dostępem osób trzecich lub udostępnił je osobom trzecim.

6. Osoby korzystające ze Sklepu w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do czynności prawnych, w szczególności składające zamówienia w ich imieniu, oświadczają, że w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w ich imieniu są należycie umocowane do dokonywania ww. czynności.

7. Klient jest zobowiązany do niepodejmowania żadnej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez ingerowanie w zawartość Sklepu lub dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów innych niż opisane w Regulaminie.

8. Na potrzeby kontaktu Klienta ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach dotyczących składania i realizacji zamówień, Sprzedawca podaje numery telefonów na stronie internetowej Sklepu www.hpl-direct.com oraz odpowiednie adresy poczty elektronicznej w treści Regulaminu.

 

IV. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni tygodnia. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

2. Złożenie zamówienia odbywa się w następujących krokach:

a) Poprzez kliknięcie na zdjęcie produktu, Klient zostaje przekierowany na stronę gdzie znajduje się opis wybranego produktu wraz z jego ceną. Klient określa ilość oraz wariant danego produktu.

b) Następnie Klient klika pole „Dodaj do koszyka” z uwzględnieniem, że w razie chęci zakupu kilku produktów, czynność tą należy przeprowadzić dla każdego z wybieranych produktów.

c) Po dodaniu produktów do koszyka, Klient wybiera jedną z dwóch opcji poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk  - „Realizuj zamówienie” albo „Kontynuuj zakup”. Przycisk „Realizuj zamówienie” przenosi Klienta do wirtualnego koszyka, w którym może dokonywać zmian co do ilości zamówionego produktu lub usunąć go.

d) W celu sfinalizowania zamówienia, Klient w koszyku wybiera pole „Realizuj zamówienie”. Następnie zostaje przeniesiony do strony logowania lub rejestracji. Klient, który jest zarejestrowany w Sklepie, loguje się za pomocą adresu e-mail oraz hasła. Klient niezarejestrowany w Sklepie, chcąc złożyć zamówienie wybiera opcję „Utwórz konto”. Rejestracja następuje na zasadach określonych w Rozdziale II Regulaminu.

e) Następnie Klient uzupełnia dane adresowe do wysyłki i dane do faktury oraz wybiera jeden spośród podanych sposobów dostawy. Na tym etapie, Klient może wpisać komentarz do zamówienia.

f) Kliknięcie przycisku „Dalej” przekieruje Klienta do wyboru formy płatności. Następnie Klient akceptuje postanowienia Regulaminu. Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” spowoduje złożenie zamówienia.

3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem podania prawidłowych danych w trakcie procedury zamawiania towaru. Przez prawidłowe podanie danych należy w szczególności rozumieć podanie przez Klienta informacji prawdziwych, umożliwiających realizację zamówienia. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub błędnych danych. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane w Formularzu zamówienia są prawdziwe, zaś Sprzedawca nie jest zobligowany do zweryfikowania ich prawdziwości.

4. W przypadku podania przez Klienta niepełnych lub błędnych danych, uniemożliwiających realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji.

5. Po złożeniu zamówienia, do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu. Jeżeli zamówiony towar będzie dostępny, Klient w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od daty wpływu zamówienia do Sklepu otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W treści tego potwierdzenia umieszczone zostaną dane Klienta, lista zamówionych towarów, termin realizacji, informacje odnośnie odbioru, ceny za towar oraz kosztów dostawy jak również informacje o możliwych sposobach płatności. Poprzez potwierdzenie zamówienia Klient oświadcza, że wszystkie informacje wskazane w przesłanej wiadomości są zgodne ze złożonym zamówieniem oraz danymi podanymi w trakcie procedury składania zamówienia jak również, że akceptuje obowiązek zapłaty za towar oraz koszty dostawy w wysokości podanej w wiadomości e-mail, zawierającej wszystkie szczegółowe informacje dotyczące transakcji, o których mowa powyżej. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych powoduje, że umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o możliwości częściowej realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). Decyzję o sposobie realizacji należy przesłać na adres e-mail: sale@hpl-direct.com. Brak decyzji Klienta o sposobie realizacji zamówienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia przekazania informacji o możliwości realizacji zamówienia powoduje, że umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. W ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych po otrzymaniu od Klienta informacji o sposobie realizacji zamówienia, Klient otrzyma ostateczne potwierdzenie jego realizacji.

7. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

8. Klient nie może dodać nowej pozycji do złożonego zamówienia. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Klient może zrezygnować z zamówienia lub wybranych pozycji w zamówieniu poprzez wysłanie swojej decyzji na adres e-mail: sale@hpl-direct.com. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od rezygnacji z zamówienia lub jego części.

9. Termin realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu zamówienia i jest nie krótszy niż 3 (słownie: trzy) dni robocze.

9. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przekazania zamówienia do wysyłki.

 

V. Ceny towarów oraz sposób płatności

1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.

2. Ceny towarów podane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy.

3. Sposób płatności:

- płatność za pośrednictwem serwisu Tpay.com

- przelew bankowy w formie przedpłaty, 100% wartości towaru (wysyłka zamówionego towaru możliwa po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu), wpłaty za zamówienie należy dokonać na adres:

 

 

 

Kronospan HPL Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 3,

39-300 Mielec

konto: PKO Bank Polski S.A.

22 1020 2791 0000 7202 0303 8239 /PLN/

 

4. Wpłaty tytułem zamówionych towarów należy dokonywać na rzecz Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia określony w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie wpływu zamówienia do Sklepu.

5. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawi fakturę VAT lub inne pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, które zostaną wysłane do Klienta wraz z zamówionym towarem. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne będą wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną. Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Zgoda Klienta nie wyłącza jednak prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur także w formie papierowej.

6. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania całkowitej zapłaty za towar przez Klienta.

7. Przed wydaniem towaru Klient, bez wyraźniej zgody Sprzedawcy, nie ma prawa dalszego jego zbycia, zastawienia, przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabiania lub innego rozporządzenia albo wykorzystania.

 

VI. Koszty i warunki dostawy

1. Koszty dostawy pokrywa Klient.

2. Koszty dostawy zostaną przedstawione Klientowi po wyborze towaru wraz z wyborem regionu z miejscem dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Klienta na stronie internetowej Sklepu. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny sprzedaży towaru. Cennik dostępny jest na stronie www.hpl-direct.com w zakładce Informacje o sklepie/Transport.

3. Koszty dostawy obejmują wyłącznie dostarczenie towaru do wskazanego przez Klienta miejsca oraz jego wyładunek przed pojazd, jakim dostarczono towar. Koszty dostawy nie uwzględniają wniesienia do miejsca składowania zamówionego towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowanie na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia.

5. W przypadku zwłoki w dostawie, przekraczającej 21 dni (słownie: dwadzieścia jeden), Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

6. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

7. W sytuacji gdy, przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia zaleca się aby Klient sporządził i spisał z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki zawierający co najmniej datę odbioru przesyłki oraz opis szkody. W przypadku odbioru towarów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić uszkodzenie przewoźnikowi w opisany wcześniej sposób w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki i jednocześnie zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy na wskazany w Regulaminie adres mailowy.

VII. Dostawa towaru

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad.

2. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany podczas składania zamówienia. W trakcie odbioru przesyłki, Klient powinien w obecności kierowcy przewoźnika (kuriera) sprawdzić, czy zawartość przesyłki odpowiada złożonemu zamówieniu i czy nie nastąpiły uszkodzenia towaru podczas transportu.

3. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest w dni robocze, za pośrednictwem firm transportowych, współpracujących ze Sprzedawcą.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

 

VIII. Reklamacje. Uprawnienia Klienta

1. Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, w szczególności dotyczy to koloru produktów. Różnice w wyglądzie mogą wynikać z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź z indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

2. Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy towarów umieszczone na jego stronie internetowej i jej podstronach. Ceny i opisy na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty, jak np. porównywarki cenowe, wymagają każdorazowej weryfikacji z aktualną treścią strony internetowej Sprzedawcy.

3. Sprzedawca w przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:

a)    Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę towaru;

b)    Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę towaru;

c)     brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d)    brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z innych środków ochrony (tj. naprawa lub wymiana);

e)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego.

5. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu cenę lub jej część niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub od daty otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny lub jej części następuje na rachunek bankowy, z którego Sprzedawca otrzymał wpłatę lub na inny wskazany przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Przy uwzględnieniu reklamacji Klient powinien podpisać fakturę korektę lub inny odpowiedni dokument.

 

6. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczenie opisu reklamacji (wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.hpl-direct.com w zakładce Regulamin) wraz z dowodem zakupu.

7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w powyższym terminie, oznaczać będzie akceptację reklamacji.

8. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, z wyjątkiem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

9. Niezależnie od postanowień pkt. 1 do pkt. 8 powyżej, Sprzedawca może udzielić Klientom gwarancji na zakupiony towar na warunkach w niej określonej.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. W terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty objęcia towaru w posiadanie, Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany mają prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania powodów takiego odstąpienia i bez ponoszenia jego kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej w ust. 4. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie na adres Sklepu w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odebrania towaru wypełnionego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu), przesłanego do Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego wraz z towarem lub dostępnego do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin. Razem z towarem winna być także zwrócona faktura VAT lub paragon będące dowodem zakupu towaru. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany proszeni są o zachowanie dowodu nadania przesyłki z towarem do Sprzedawcy. Towar powinien być zwrócony bez uszczerbku ilościowego i bez uszkodzeń oraz zapakowany (w miarę możliwości fabrycznie).

2. Zwrot pieniędzy następuje w taki sam sposób, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany do zapłaty za towar, chyba że w umowie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, w każdym przypadku Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany nie ponoszą żadnych kosztów zwrotu ceny sprzedaży. Zwrot ceny sprzedaży następuj w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub od Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedawca ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie. Szczegółowe pouczenie o odstąpieniu od umowy jest przekazywane Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na etapie zawierania umowy.

3. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany zobowiązani są do starannego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego Sprzedawcy towaru.

4. Konsument oraz Przedsiębiorca uprzywilejowany ponoszą koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy jak również ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

X. Regulamin systemu Tpay

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Tpay.com

1. Płatności za pośrednictwem Systemu Tpay.com mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, na podstawie którego następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.

2. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Tpay.com za pośrednictwem Systemu Tpay.com.

3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Tpay.com, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Tpay.com będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Tpay.com będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Tpay.com.

4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Tpay.com zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach płatność zostanie wstrzymana.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia na towar.

2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu lub umowy zawartej na jego podstawie pozostają w mocy.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Klient, który jest Konsumentem może skorzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartymi przez Sprzedawcę w indywidualnej umowie sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia prowadzenia sprzedaży i obsługi złożonych zamówień, w przypadku awarii, napraw lub innych zdarzeń dotyczących systemów obsługujących, z przyczyn niezależnych od Sklepu.

6. Każdy Klient ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony Sklepu i zapisać go na własnym nośniku.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 kwietnia2020 roku i nie ma zastosowania do zamówień złożonych przed tą datą. Postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do zamówień złożonych począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Aktualizacja: 01 stycznia 2023 roku.


Pliki do pobrania:

Formularz odstąpienie od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Formularz reklamacji

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies i akceptujesz Politykę Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć