I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.hpl-direct.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaż prowadzi Kronospan HPL Sp z o.o.. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec.

2. Sprzedawca realizuje dostawy w ramach prowadzonego Sklepu, dla których miejscem dostawy jest wskazane miejsce wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Treść strony internetowej www.hpl-direct.com i jej wszystkich podstron nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu oraz jej podstronach były wolne od uchybień oraz błędów. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu, cen towarów znajdujących się w sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Wskazane wyżej zmiany oraz warunki akcji promocyjnych nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą wejścia w życie tych zmian i warunków akcji promocyjnych.

4. Wszystkie dostawy towarów oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są realizowane na podstawie Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.


5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.hpl-direct.com,

b) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Kronospan HPL Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000206028, NIP 872-22-01-077, REGON 691784934, kapitał zakładowy 600.200,00 PLN, rachunek bankowy na potrzeby zamówień internetowych: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 79 1600 1143 1848 9415 1000 0001 /pln/

c) Kliencie– należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną,

d) Konsumencie – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

e) Ustawie o ochronie danych osobowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2018 roku Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)

f) RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

g) Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku poz. 827 z ew. póź. zm.),

h) Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.).

II. Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Zamówienie może złożyć tylko osoba zarejestrowana w Sklepie.

2. W trakcie rejestracji w Sklepie Klient podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedawcy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych wskazanych przez Klientów celem korzystania z niniejszej strony internetowej jest Kronospan HPL Sp. z o.o z siedzibą w Mielcu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000206028, NIP:872-22-01-077, REGON: 691784934(dalej „Administrator”)

4. Na potrzeby kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, Administrator podaje następujące dane do korespondencji: Kronospan HPL Sp Z o.o... ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec lub/i adres e-mail: sale@hpl-direct.com.

5. Udostępniane przez Klienta dane osobowe Administrator przetwarzać będzie przede wszystkim w celu świadczenia usług na podstawie zawartej drogą elektroniczną umowy z Klientem, a prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

6. Dodatkowo, w sytuacjach, w których przetwarzanie danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, będzie dopuszczalne na gruncie obowiązujących przepisów prawa, Administrator przetwarzać będzie dane osobowe Klientów celem marketingu usług własnych. Podstawą prawną dla takich działań jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

7. W każdym innym przypadku dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w innych celach wyłącznie po uzyskaniu każdorazowo odrębnej oraz dobrowolnej zgody Klienta.

8. Przetwarzanie danych osobowych podejmowane jest celem realizacji usług świadczonych przez Administratora, takich jak realizacja umowy oraz sprzedaż produktów, jak również w tych przypadkach, kiedy przetwarzanie tych danych niezbędne jest do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, szczególnie dla celów tzw. marketingu bezpośredniego świadczonych usług oraz oferowanych produktów albo w innych celach, na które wyrazi zgodę Klient, jeżeli zgoda ta będzie wymagana przez obowiązujące przepisy prawa. W szczególności zgoda ta dotyczyć może otrzymywania korespondencji oraz informacji handlowych na temat świadczonych usług oraz produktów własnych Administratora, a także współpracujących z Administratorem partnerów handlowych – przesyłanych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

9. Dane osobowe Klienta mogą być ujawnione uprawnionym na podstawie szczególnych przepisów prawa podmiotom, a także pracownikom i współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi w zakresie zleconych usług oraz na podstawie zawartych z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Klient, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ma prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora, prawo do sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Klientowi, który uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klientowi przysługuje również prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych na etapie rejestracji konta bądź korzystania z usług w ramach Sklepu ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest ono niezbędne do zarejestrowania konta lub korzystania z tych usług świadczonych przez Administratora, które wymagają podania danych osobowych.

12. Klient może w każdej chwili odwołać wszelkie zgody udzielone Administratorowi dotyczące przetwarzania danych osobowych bądź przesyłania informacji handlowych.

13. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń po usunięciu konta bądź, w przypadku działań marketingowych, do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Dane związane z fakturą/ rachunkiem dokumentującym dokonane zakupy przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

14. Szczegółowe informacje dotyczące zbierania, przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora w związku z działaniem Sklepu znajdują się pod adresem: http:// www.hpl-direct.com

III. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni tygodnia, za pomocą elektronicznego formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej Sklepu (zakładka: _________) Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie Regulaminu.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem prawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego na stronie internetowej Sklepu w trakcie procedury zamawiania towaru. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia należy w szczególności rozumieć podanie przez Klienta informacji prawdziwych, umożliwiających realizację zamówienia.

3. W przypadku zamieszczenia w formularzu niepełnych lub błędnych danych, uniemożliwiających jego realizację, zamówienie nie zostanie przyjęte.

4. Po złożeniu zamówienia, do Klienta zostaje wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu. Jeżeli zamówiony towar będzie dostępny, Klient w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do Sklepu otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W treści tego potwierdzenia umieszczone zostaną dane klienta, lista zamówionych towarów, termin realizacji, informacje odnośnie odbioru, ceny za towar oraz kosztów dostawy jak również informacje o możliwych sposobach płatności. Poprzez potwierdzenie zamówienia Klient oświadcza, że wszystkie informacje wskazane w przesłanej wiadomości są zgodne ze złożonym zamówieniem oraz danymi podanymi w formularzu zamówienia jak również, że akceptuje obowiązek zapłaty za towar oraz koszty dostawy w wysokości podanej w wiadomości e-mail, zawierającej wszystkie szczegółowe informacje dotyczące transakcji, o których mowa powyżej. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 2 (dwóch) dni roboczych powoduje, że umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o możliwości częściowej realizacji zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). Decyzję o sposobie realizacji należy przesłać na adres e-mail: sale@hpl-direct.com. Przy braku decyzji Klienta o sposobie realizacji zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przekazania informacji o możliwości realizacji zamówienia powoduje, że umowa sprzedaży nie zostaje zawarta. W ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po otrzymaniu od klienta informacji o sposobie realizacji zamówienia, Klient otrzyma ostateczne potwierdzenie jego realizacji.

6. Otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Klient nie może dodać nowej pozycji do złożonego zamówienia. Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Klient może zrezygnować z zamówienia lub wybranych pozycji w zamówieniu poprzez wysłanie swojej decyzji na adres e-mail: sale@hpl-direct.com. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od rezygnacji z zamówienia lub jego części.

8. Termin realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu zamówienia.

IV. Ceny towarów oraz sposób płatności

1. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie są cenami netto wyrażonymi w polskich złotych.

2. Ceny towarów podane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy.

3. Sposób płatności: przelew bankowy w formie przedpłaty, 100% wartości towaru [LJ1] (wysyłka zamówionego towaru możliwa po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu).

4. Wpłaty tytułem zamówionych towarów należy dokonywać na rzecz Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

5. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawi fakturę VAT oraz pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, które zostaną wysłane do Klienta wraz z zamówionym towarem.

6. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania całkowitej zapłaty za towar przez Klienta.

7. Przed wydaniem towaru Klient, bez wyraźniej zgody Sprzedawcy, nie ma prawa dalszego jego zbycia, zastawienia, przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabiania lub innego rozporządzenia albo wykorzystania.

V. Koszty i warunki dostawy

1. Koszty dostawy pokrywa Klient.

2. Koszty dostawy zostaną przedstawione Klientowi po wyborze towaru wraz z wyborem regionu z miejscem dostawy przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia przez Klienta na stronie internetowej Sklepu. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny sprzedaży towaru.

3. Koszty dostawy obejmują wyłącznie dostarczenie towaru do wskazanego przez Klienta miejsca oraz jego wyładunek przed pojazd, jakim dostarczono towar. Koszty dostawy nie uwzględniają wniesienia do miejsca składowania zamówionego towaru.

Klientowi4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowanie na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia.

5. W przypadku zwłoki w dostawie, przekraczającej 21 dni (dwadzieścia jeden), Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

6. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

7. W sytuacji gdy, przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia zaleca się aby Klient sporządził i spisał z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki zawierający co najmniej datę odbioru przesyłki oraz opis szkody. W przypadku odbioru towarów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić uszkodzenie przewoźnikowi w opisany wcześniej sposób w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki i jednocześnie zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy na wskazany w Regulaminie adres mailowy.

VI. Dostawa towaru

1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. W trakcie odbioru przesyłki, Klient powinien w obecności kierowcy sprawdzić, czy zawartość przesyłki odpowiada złożonemu zamówieniu i czy nie nastąpiły uszkodzenia towaru podczas transportu. 2. Dostawa zamówionych towarów realizowana jest w dni robocze, za pośrednictwem firm transportowych, współpracujących ze Sprzedawcą.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

VII. Rękojmia i gwarancja. Reklamacje

1. Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, w szczególności dotyczy to koloru produktów. Różnice w wyglądzie mogą wynikać z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź z indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

2. Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy towarów umieszczone na jego stronie internetowej i jej podstronach. Ceny i opisy na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty, jak np. porównywarki cenowe, wymagają każdorazowej weryfikacji z aktualną treścią strony internetowej Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach rękojmi, jeżeli wada fizyczna rzeczy zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia przez Klienta towaru w posiadanie.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, bądź ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wadę usunie lub wymieni towar na wolny od wad bądź zgodny z umową, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Zasada powyższa nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby konsumenta inny sposób zadośćuczynienia. W przypadku, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep zwróci Klientowi cenę uiszczoną za towar na rachunek bankowy, z którego otrzymał wpłatę lub wskazane przez Klienta w formularzu reklamacyjnym. Przy uwzględnieniu reklamacji Klient powinien podpisać fakturę korektę.

5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dostarczenie opisu reklamacji (wzór formularza reklamacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: http://www...... hpl-direct.com..................... [LJ2] wraz z dowodem zakupu.

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację Konsumenta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w powyższym terminie, oznaczać będzie akceptację reklamacji.

7. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8. Niezależnie od postanowień pkt. 1 do pkt. 7 powyżej, Sprzedawca może udzielić Klientom gwarancji na zakupiony towar na warunkach w niej określonej.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. W terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania powodów takiego odstąpienia i bez ponoszenia jego kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej w ust. 4. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczy wysłanie w terminie 14 (czternastu) dni od daty odebrania towaru wypełnionego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu), [LJ3] przesłanego do konsumenta wraz z towarem lub dostępnego do pobrania na stronie internetowej Sklepu w zakładce Formularze do Pobrania, na adres Sprzedawcy. Razem z towarem winna być także zwrócona faktura VAT lub paragon będące dowodem zakupu towaru. Konsument proszony jest o zachowanie dowodu nadania przesyłki z towarem do Sprzedawcy.

2. Zwrot pieniędzy następuje w takim sam sposób, jakiego użył Konsument do zapłaty za towar, chyba że w umowie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów zwrotu pieniędzy. Stronie przysługuje prawo zatrzymania, zgodnie z art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedawca ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.

3. Konsument zobowiązany jest do starannego zapakowania i zabezpieczenia zwracanego Sprzedawcy towaru.

4. Konsument ponosi koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy jak również ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

IX. Regulamin systemu PAYU.PL

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Payu.pl

1. Płatności za pośrednictwem Systemu Payu.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, na podstawie którego następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.

2. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Payu.pl za pośrednictwem Systemu Payu.pl.

3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Payu.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Payu.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Payu.pl.

4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Payu.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach płatność zostanie wstrzymana.

X. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia na towar.

2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu lub umowy zawartej na jego podstawie pozostają w mocy.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartymi przez Sprzedawcę w indywidualnej umowie sprzedaży, pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia.

6. Każdy Klient ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony Sklepu i zapisać go na własnym nośniku.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu ……15.04.2019………... i nie ma zastosowania do zamówień złożonych przed tą datą.

………………….., dnia ………………….roku

Pliki do pobrania:

Formularz odstąpienie od umowy

Formularz reklamacji


Mit der Auswahl “Akzeptiere” erlaubst Du KRONOSPAN die Verwendung von Cookies, Pixeln, Tags und ähnlichen Technologien. Wir nutzen diese Technologien, um Deine Geräte- und Browsereinstellungen zu erfahren, damit wir Deine Aktivität nachvollziehen können. Dies tun wir, um Dir personalisierte Werbung bereitstellen zu können sowie zur Sicherstellung und Verbesserung der Funktionalität der Website. KRONOSPAN kann diese Daten an Dritte – etwa Social Media Werbepartner wie Google, Facebook und Instagram – zu Marketingzwecken weitergeben. Bitte besuche unsere Datenschutzerklärung (siehe Abschnitt zu Cookies) für weitere Informationen. Dort erfährst Du auch wie wir deine Daten für erforderliche Zwecke (z.B. Sicherheit, Warenkorbfunktion, Anmeldung) verwenden.Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Accept More info Reject